"મિશન હેલ્થ કેર વર્ષ 2023" ની 50% ડિસ્કાઉન્ટ કુપન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે.
DOWNLOAD BLOOD REQUISITION FORM
DOWNLOAD BLOOD TRANSFUSION REACTION FORM
પેથોલોજીના રીપોર્ટ માટે સેમ્પલ કલેક્શનની ફ્રી સુવિધા ઘરે બેઠા ઉપલબ્ધ છે. સંપર્ક નંબર:

Find a Doctor

SAMAST PATIDAR AAROGYA TRUST is a “NOT FOR PROFIT” Organization. The Trust has setup a State of the Art Multi Super speciality Hospital and Research Centre. The Hospital bridged qualitative lacuna in the sphere of Medicine, especially amongst the super speciality branches of modern Medical Science. This healthcare facility is in the diamond capital of India, Surat, Gujarat, is open to all patients not only from the state of Gujarat, but also from across the country, and hopefully from other Countries as well.

95897+
Surgeries
15685+
Cardiac Procedure
1600000+
Patient's Visited
exceptional healthcare

our AFFORDABLE HEALTH CHECKUP

plans for your good health

A great way to GET News & Updates

with kiran hospital

Kiran Hospital gets Internationally recognized by Bariatric Times, USA
Updated: 01st of January 2019

Kiran Hospital is now one of the first hospitals from India to get appreciated for World Class Healthcare services in field of Bariatric Surgery for Weight Loss by Bariatric Times

Bariatric Times, internationally acclaimed journal from Pennsylvania, USA on bariatric trends, research, developments utilized in the treatment of obesity and metabolic disorders.

Congratulations to whole Bariatric team of Doctors, colleagues and Healthcare Support System Kiran Hospital,

Special Thanks To Our Trustee Vallabhbhai Lakhani Kiran Gems Private Limited Kiran Exports Kiran Gems For Kind Support Kiran Multi Super Speciality Hospital & Research Centre.

Here some of PATIENTS SPEAK

and share their experiences

Total Visitors On Website :   1844737